Học lập trình Typescript qua project thực tế

Thành thạo lập trình Typescript, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, công việc tại các công ty lập trình Web

Tìm Hiểu Thêm

Giới thiệu khóa học

TypeScript là một phiên bản hỗ trợ của JavaScript giúp cung cấp users optional static types cũng như những tooling hữu ích và mạnh mẽ.  TypeScript giúp bạn viết ra code chuẩn và ít phải bị gặp những bug khó chịu thường thấy trong JavaScript. Không những thế TypeScript còn có tính năng thông báo và phát hiện lỗi ngay lập tức chứ không cần đợi bạn phải save file. Nhờ đó mà trải nghiệm của người dùng sẽ càng tuyệt vời hơn cũng như hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể….

Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript.

Khóa học Học lập trình Javascript qua project thực tế đi từ phần lý thuyết cơ bản nhất một cách chi tiết, sau đó thực hành qua các bài tập, giúp bạn hiểu về Typescript, và cách để sử dụng chúng, đáp ứng nhu cầu lập trình web hiện nay của các công ty.

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu về Typescript, phân biệt được 2 loại Javascrypt và Typescript
  • Biết cách lập trình Typescript, học bài bản từ đầu
  • Có thêm kiến thức lập trình về Frontend và Backend
  • Tự viết được hiệu ứng, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài

Đối tượng đào tạo

  • Sinh viên, người đi làm về lập trình web muốn học một cách bài bản từ đầu về ngôn ngữ lập trình typescript.
  • Người muốn tiếp cận công nghệ làm web mới dựa trên nền tảng js như nodejs, angular js >2.x …nhưng chưa có kiến thức về lập trình typescript.
  • Người cần bổ sung kiến thức lập trình về Frontend và Backend bằng cách sử dụng ngôn ngữ typescript.
  • Người muốn nâng cao kiến thức về lập trình Frontend
  • Người muốn tự viết hiệu ứng, tương tác của website, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu và cài đặt Typescript
 Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript0:08:24
 Bài 2: Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file0:14:01
 Phần 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript
 Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong typescript0:09:53
 Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string0:05:33
 Phần 3: Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript
 Bài 5: Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript0:09:26
 Bài 6: Kiểu dữ liệu Any0:07:48
 Bài 7: Kiểu dữ liệu void trong Typescript0:03:00
 Phần 4: Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript
 Bài 8: Ép kiểu trong typescript0:08:58
 Bài 9: Tổng kết phần kiểu dữ liệu0:04:24
 Phần 5: Bốn kiểu function trong Typescript
 Bài 10: Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function0:10:47
 Bài 11: Vì sao phải sử dụng hàm có tham số0:13:01
 Bài 12: Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript0:06:44
 Bài 13: Kiểu function thứ 4 – Function không cần function0:05:11
 Phần 6: Tại sao phải lập trình hướng đối tượng
 Bài 14: Học lập trình hướng đối tượng từ đầu0:12:03
 Bài 15: Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng0:12:47
 Phần 7: Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng
 Bài 16: Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng0:04:52
 Bài 17: Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng0:11:39
 Bài 18: Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng0:07:32
 Phần 8: Cơ bản về Class và Instance
 Bài 19: Tạo class thế nào0:09:28
 Bài 20: Tạo instance thế nào0:06:47
 Phần 9: Luyện tập về Class
 Bài 21: Bài tập 2 về class0:08:12
 Bài 22: Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum0:09:40
 Phần 10: Ý nghĩa của Static và Exetends
 Bài 23: Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng0:08:04
 Bài 24: Kế thừa trong typescript – Phần 10:14:18
 Bài 25: Kế thừa trong typescript – Phần 20:15:01
 Bài 26: Kế thừa trong typescript – Phần 30:04:45
 Phần 11: Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript
 Bài 27: Lý thuyết cơ bản về Access Modifier, có cần dùng access modifier không0:06:42
 Bài 28: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 10:15:11
 Bài 29: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 20:05:47
 Phần 12: Lý thuyết về Accessor trong Typescript
 Bài 30: Lý thuyết về Accessor trong Typescript0:06:59
 Bài 31: Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập0:13:27
 Bài 32: Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu0:11:23
 Phần 13: Abstract là gì?
 Bài 33: Sử dụng Abstract Class trong Typescript0:09:52
 Bài 34: Sử dụng Abstract method trong typescript0:06:24
 Phần 14: Generic sử dụng thế nào
 Bài 35: Cơ bản về Generic trong lập trình typescript0:08:37
 Bài 36: Sử dụng Generic trong class0:04:26
 Bài 37: Generic Class sử dụng trong Typescript0:07:34
 Phần 15: Thực hành Interface trong Typescript
 Bài 38: Interface trong lập trình hướng đối tượng0:10:17
 Bài 39: Interface Class sử dụng trong Typescript0:08:20
 Phần 16: Namespace và Export
 Bài 40: Export trong Typescript0:05:58
 Phần 17: Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript
 Bài 41: Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng0:09:31
 Bài 42: Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng0:10:32
 Phần 18: Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng
 Bài 43: Xử lý phần HTML cột phải0:09:35
 Bài 44: Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng0:11:32
 Phần 19: Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4
 Bài 45: Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 40:08:37
 Bài 46: Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome0:12:03
 Phần 20: Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm
 Bài 47: Tạo Class0:11:38
 Bài 48: Lập trình các hàm tương tác với đối tượng0:07:19
 Phần 21: Class thứ hai – class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm
 Bài 49: Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng0:07:44
 Phần 22: Class thứ ba – Class giỏ hàng
 Bài 50: Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng0:08:09
 Bài 51: Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng0:06:43
 Phần 23: Class thứ tư – Class quản lý giỏ hàng
 Bài 52: Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng0:05:08
 Phần 24: Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code
 Bài 53: Cài đặt cơ bản cho ứng dụng0:08:41
 Bài 54: Cài đặt cơ bản trước khi code0:09:55
 Bài 55: Cách tạo file tsconfig-json0:08:07
 Phần 25: Xử lý hàm Constructor
 Bài 56: Xử lý Constructor0:12:36
 Bài 57: Cách 2 xử lý Constructor0:03:36
 Phần 26: Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện
 Bài 58: Viết hàm lấy nội dung sản phẩm0:05:59
 Bài 59: Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện0:12:35
 Bài 60: Thao tác với HTML0:09:44
 Phần 27: Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay
 Bài 61: Phương thức mua hàng0:04:22
 Bài 62: Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay0:09:32
 Phần 28: Truyền tham số vào hàm getSanPhamById
 Bài 63: Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML0:08:33
 Bài 64: Viết hàm getSanPhamById0:08:29
 Phần 29: Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng
 Bài 65: Thao tác với class quản lý giỏ hàng0:04:42
 Bài 66: Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng0:06:00
 Phần 30: Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng
 Bài 67: Viết hàm kiểm tra sản phẩm0:13:37
 Bài 68: Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng0:13:44
 Phần 31: Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng
 Bài 69: Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML0:10:14
 Bài 70: Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript0:09:27
 Phần 32: Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng
 Bài 71: Tính số lượng sản phẩm0:11:16
 Bài 72: Tính giá sản phẩm0:10:17
 Phần 33: Viết hàm Update giỏ hàng
 Bài 73: Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng0:04:04
 Bài 74: Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng0:08:58
 Phần 34: Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu
 Bài 75: Truyền nội dung thông qua HTML0:09:41
 Bài 76: Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu0:08:30
 Phần 35: Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo
 Bài 77: Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện0:12:43
 Bài 78: Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng0:06:17
 Bài 79: Tổng kết0:07:16

Đăng Ký Học Ngay

Chia sẻ với mọi người...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *